headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting. een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtindeheraut.nl

logoKruis2.jpgIemand vroeg me: Wat is nu eigenlijk het kenmerkende verschil tussen het oude, kerkelijke Christendom en het esoterische Christendom? De verschillen tussen die beiden zijn groot. Maar, wat voor mij het belangrijkst is, die verschillen liggen niet zozeer op het theoretische vlak, maar leiden tot heel verschillende levenshoudingen. Een kerkelijke christen staat heel anders in het leven dan iemand die leeft in de sfeer van het esoterisch Christendom. Het leek me ook voor onze lezeressen lezers een belangrijk thema, en daarom wil ik daar graag wat nader op ingaan.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 79, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Het geheim van de twee Jezuskinderen

Voor de meeste lezeressen en lezers van ons blad zal het geen verrassing zijn als ik stel dat er tweeduizend jaar geleden niet één, maar twee kinderen waren die Jezus heetten en die beiden geroepen waren om een vooraanstaande rol te spelen in de Mysteriën van Jezus Christus. In mijn boek: Het geheim van de twee Jezuskinderen heb ik uitvoerig verteld over het hoe, en het waarom van die beide kinderen. Omdat de Christus, de hoge Zonnegeest, afdaalde vanuit de wereld van de eenheid (ofwel: de wereld van het licht, het Devachan) naar de wereld van de dualiteit (= tweeheid), moesten er ook twéé kinderen zijn die samen de hoge krachten van de Zonnegeest naar de aarde konden dragen.

In dit artikel wil ik u laten zien wat het esoterische christendom inhoudt, hoe het ontstond en hoe het zich steeds weer op een nieuwe wijze manifesteert, tot in onze tijd toe.

Esoterische kennis in de bijbel
Al vanaf het allereerste begin van het Christendom is er sprake van een exoterische en een esoterische stroom, een openbare en een geheime stroom. De bijbel wijst daar op verschillende plaatsen naar. In het Markus evangelie bijvoorbeeld, wordt een situatie beschreven waarin Jezus zijn discipelen vertelt dat hij hen onderwijst in kennis die hij aan het volk (‘hen die buiten staan’) onthoudt.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 61 feb 2012. Een uitgave van stichtingdeheraut


U is het bij de Troonrede afgelopen september (2011) op Prinsjesdag mogelijk net zo vergaan als mij: geschokt omdat daar zoveel negativisme klonk zonder dat er enige visie of perspectief geboden werd. Er werd gesproken over moeilijke tijden, crisis, inzakkende wereldhandel, onzekerheid, bedreiging. De oppositie noemde het een kil, angstig en defensief verhaal. De media gebruikten woorden als gevaar, opstekende storm, onzekerheid.  

Overgenomen uit Verwachting nr. 49 - feb 2009, een uitgave van Stichting de Heraut


Een oude en een nieuwe helderziendheid...
De esoterische geschiedenis vertelt dat de mens oorspronkelijk helderziende was: hij kon tot ver in de geestelijke wereld schouwen. Je zou kunnen zeggen: in vroeger tijden ging de mens heel kameraadschappelijk met de engelen om en was met hen vertrouwd. De esoterische geschiedenis vertelt ook dat de mens na de definitieve ondergang van Atlantis (die zo’n tienduizend jaar voor Christus plaatsvond) die helderziendheid langzamerhand begon te verliezen: de geestelijke wereld ging langzamerhand dicht.

Het verschil tussen esoterisch en exoterisch

‘Esoterisch’ betekent (naar) binnen, in de zin van innerlijk of verborgen. Het tegenovergestelde daarvan is ‘exoterisch’ dat (naar) buiten, ver (van) betekent, of het uitwendige, openbare.

De esoterie houdt zich bezig met de waarheid in of achter de uiterlijke verschijnselen die niet met het gewone, alledaagse verstand te ervaren is, maar om een andere zielehouding en een hoger niveau van kennis en bewustzijn vraagt.

Dit gedicht is overgenomen uit Verwachting nr. 62 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 60 2011. Een uitgave van de stichting De Heraut.  Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

 

De vraag naar het waarom…

Toen ik nog als pastor in het ziekenhuis werkte, werd mij voortdurend die ene vraag gesteld: Waarom? Waarom overkomt mij deze ziekte? Of: Waarom moet ik zo jong sterven? Of: Waarom moet ik mijn kind zo vroeg missen? Er is geen vraag die mij zo vaak gesteld werd als juist deze vraag naar het waarom. Ook later kwam deze vraag regelmatig terug. Waarom moet ik gehandicapt door het leven gaan en hebben anderen een ongeschonden lichaam?