menu

De lotsverbondenheid met je engel

Margarete van den Brink 

Al vele eeuwen maken kunstenaars afbeeldingen van engelen. Steeds proberen zij dat zo te doen dat door hun werk heen iets van het wezen van de engel tot uitdrukking komt.

Als je hun afbeeldingen bekijkt zie je dat zij het wezen van engelen vanuit drie verschillende elementen weergeven.

Vleugels

Het eerste is dat zij engelen afbeelden met vleugels. Die vleugels hebben engelen gemeen met de vogels. Vogels leven vooral in het element van de lucht: de wereld van het licht en de verhevenheid. Vogels leven ook op aarde, in de wereld van de materie, maar door hun sterke verbinding met het element van de lucht worden ze niet gehinderd door de zwaarte die daar heerst.

Door engelen af te beelden alsof ze vleugels hebben brengt de kunstenaar tot uitdrukking dat ook zij, net als de vogels, niet door het aardse element worden beperkt maar in de eindeloze uitgestrektheid van het element van het licht leven, van het geestelijke element dat eeuwigheidkarakter heeft.

De ogen

Een tweede manier die kunstenaars vonden om iets van het wezen van de engelen tot uitdrukking te brengen is hen te bedekken met ogen. Ook in het boek Ezechiël in de bijbel wordt dat beschreven (Ezechiël 10:12). Met name de engelen die tot de hogere hiërarchieën behoren worden vaak afgebeeld met ogen van pauwenveren op hun vleugels.

De ogen op de vleugels geven aan dat hier sprake is van een hoog geestelijk bewustzijn.

Het bewustzijn van engelen is veel en veel hoger, breder, helderder, zuiverder en transparanter dan ons menselijke bewustzijn. Behalve dit hoge bewustzijn straalt de blik van de engel, de ogen van de engel, liefde en erkenning uit.

Hoe meer ogen worden afgebeeld hoe hoger het bewustzijn van de betreffende engel is.

Musici

Een derde wijze waarop engelen worden afgebeeld is als spelers van muziek, als musici.

Als je naar een mooi muziekstuk luistert kun je beleven alsof de hemel opengaat en bijzondere krachten de ruimte en je ziel binnenstromen. Mooie muziek harmoniseert en stemt zielen op elkaar af.

Door engelen als musici af te beelden geven kunstenaars aan dat engelen afkomstig zijn uit die gebieden van de geestelijke wereld die de ‘sferenharmonie’ wordt genoemd. Het gebied van de sferenharmonie behoort tot de hogere geestelijke lichtwerelden. Dat wordt zo genoemd omdat dit gebied vervuld is met scheppende, goddelijke klanken en harmonie. Klanken en muziek van een verhevenheid, een harmonie en een schoonheid, die wij op aarde niet kennen. Uit deze hogere gebieden, uit deze sferenharmonie, haalden componisten als Bach en Mozart hun inspiratie.

Engelen zijn met die sfeer verbonden en putten daar ook hun creatieve, scheppende energie uit.

Daarom horen mensen die een engelervaring hebben tijdens die ontmoeting met een engel vaak fijne, hemelse muziek of klanken. Die fijne hemelse klanken komen als het ware uit die hogere werelden met de engelverschijning mee.

Ook in de bijbel wordt dat beschreven. Als de engelen in het veld van Efrata bij Bethlehem aan de herders verschijnen en hen de geboorte van Jezus Christus verkondigen, gaat de hemelwereld open en klinkt er prachtige muziek, engelengezang.

Je persoonlijke engel

Boven ons mensen staan negen rijen of koren van hoge scheppende geestelijke wezens. De onderste van hen zijn de engelen. Zij staan het dichtste bij de mensen.

Deze ‘gewone’ engelen zijn heel nauw met ons individuele mensen verbonden. Ieder mens op aarde heeft ooit een engel toegewezen gekregen die haar of hem begeleidt op de weg door het leven. Niet alleen in dit leven, maar ook in de vele vorige levens die we al hadden. Ook in de toekomst zal dat zo zijn. In het leven na dit leven, ja in alle toekomstige levens die nog zullen volgen, zal onze persoonlijke engel er zijn en met ons meegaan door die levens heen.

Die persoonlijke engel, ook je beschermengel genoemd, leeft in alles met je mee, geeft je steun, geeft je liefde, zorgt dat er niet gebeurd wat niet de bedoeling is en waakt zo over de weg die je gaat.

Bewustzijn en liefde

Doordat engelen dankzij hun hoge bewustzijn een geweldig overzicht hebben – zowel over het verleden, het heden als over de toekomst - kunnen zij je inzichten geven die je zelf niet kunt pakken of hebben. Gewoon, omdat jouw menselijk bewustzijn daarvoor te beperkt is.

De ogen van de engelen, het engelenbewustzijn, nemen alles waar wat we meemaken: wat we denken, wat we voelen, wat we willen en naar streven en wat we doen. Ze nemen dat allemaal in zich op en blijven zich dat herinneren. Ook lange, lange tijden later weten ze dat nog. Je engel herinnert zich alles wat je geweest bent, wie je nu bent, wat je opgaven zijn en wie je worden wilt. Je engel is de drager van je hogere Zelf.

Als je zomaar ergens bent en je opeens gewaar wordt dat je gezien wordt, gadegeslagen en omhuld wordt, dan voel je in wezen het bewustzijn en de liefde van je engel. Je engel die liefde, herkenning en erkenning naar je uitstraalt en je zo kracht geeft.

De dirigent in je leven

Onze beschermengel is de dirigent van ons leven. Samen met je engel heb je ooit in de geestelijke wereld vóór je geboorte besloten hoe dit leven zou zijn, welk muziekstuk er zou klinken: een lichtvoetig stuk, een tragische symfonie, een eenvoudige volksmelodie, of nog weer een ander stuk.

Je engel zorgt er voor dat de gebeurtenissen die in je leven moeten plaatsvinden en de mensen die daarbij een rol spelen, op het juiste moment in de tijd verschijnen. Je zou kunnen zeggen: je engel zorgt er voor dat jouw muziekstuk wordt gespeeld.

Het voorgaande laat zien dat er aan de ene kant heel veel dingen in ons leven vastliggen. Dat wat vóór de geboorte gepland, besloten is, moet nu eenmaal gebeuren. Anderzijds bestaat er echter ook vrijheid. Die vrijheid wordt door je engel zorgvuldig in acht genomen. Er word je nooit iets opgelegd. Wel is het zo dat je engel je door middel van dromen of anderzins inspiraties, ideeën, of innerlijke impulsen influistert die je tot iets kunnen aanzetten. Maar óf je daarop ingaat of niet en hóe je daarop antwoordt, dat wordt in onze tijd door de geestelijke wereld - en dus ook door je engel - aan jezelf over gelaten. Nu wij mensen volwassen geworden zijn, houdt de geestelijke wereld zich meer terug en laat ons vrijer. Hóe wij de muziek van ons leven spelen is daarom bij onszelf neergelegd, is onze eigen keuze

Verbonden door het lot

Voor je engel is deze intensieve verbinding met jou als mens niet zomaar iets. Dat komt omdat hij zijn lot met dat van jou verbonden heeft. Je engel loopt niet alleen met je mee, hij verbindt zich ook met je gevoelens, je gedachten, je wil, alles wat je doet en niet doet, je handelingen. Daardoor loopt hij een groot risico. Het risico namelijk om meegesleurd te worden in ervaringen die duister zijn en laag-bij-de-grond-aards en die veel schade en pijn veroorzaken. Niet alleen aan jou als de persoon die dit meemaakt, maar ook aan je engel. Want hij lijdt als we ons in situaties begeven die afbreken in plaats van opbouwen, die duister zijn in plaats van licht. Je engel kan niet anders doen dan meegaan in die ervaring. Hij heeft immers zijn wezen aan jou gewijd. Jouw lot is zijn lot. Het enige wat hij kan doen is met eindeloos geduld wachten tot je innerlijk weer bij jezelf bent en terug op je spoor. Onderwijl de zachte wenken en suggesties gevend waar ik hiervoor over sprak.

Christian Morgenstern schreef een ontroerend gedicht over wat je engel doormaakt in de tijden dat je ver van jezelf verwijderd bent en daarmee ook afgesloten van hem.

Zijn gedicht heet ‘De Engel’:

O, wist je slechts hoezeer je aangezicht
verandert, wanneer je, midden in de
stille, zuivere blik die jou met mij verbindt
je wezen innerlijk vergeet en je van mij wendt!
Gelijk een landschap dat zojuist nog helder was,
wordt het bewolkt en sluit mij van je uit.
Dan wacht ik af. Dan wacht ik zwijgend af,
vaak lang.
En ware ik een mens als jij,
dan doodde mij de pijn van mijn versmade liefde.
Nu echter gaf de Vader mij geduld,
oneindig groot,
onwankelbaar wacht ik op jou,
wanneer je ook maar komen zult.
En vat dit zacht verwijt niet op als een verwijt,
maar als een stille boodschap slechts.

Hoe verbind je je met je engel?

Dit inzicht doet de vraag rijzen: hoe kun je de verbinding met je engel bewust (weer) oppakken en versterken? Daar zijn een aantal wegen voor.

In de eerste plaats door als je van slag bent, jezelf verloren hebt, jezelf weer te ‘herpakken’. Dat wil zeggen: inzicht te krijgen in wat er aan de hand is, rustig te worden, aan jezelf te werken en dingen in jezelf te veranderen. Zo sluit je geleidelijk weer bij je innerlijke mens aan. Zielestemmingen als extreme woede, haat, duisternis, jezelf kwijt zijn, scheiden ons van de geestelijke wereld en daarom ook van onze engel.

Niet dat die verbinding geheel verbroken wordt, maar de instroom van inspiraties en energieën van je engel die je zo nodig hebt, kunnen dan niet op dezelfde wijze plaatsvinden als wanneer je ‘aangesloten’ bent.

Daarom zijn het door processen heengaan, het werken aan jezelf, en vrede vinden in je innerlijk, activiteiten die je engel vreugde geven. Want daardoor kom je steeds dichter bij je Zelf, ‘je Zelf’ met een hoofdletter, en zo dus daar waar ook je engel leeft.

Die verbinding met je engel wordt ook gelegd als je dat wat je doet, rustig en bewust doet en streeft naar schoonheid en harmonie. Dus af en toe naar mooie muziek luistert, de schoonheid van de n

Ook gebed en meditatie horen hier als activiteit bij, net zoals het doen van religieuze oefeningen. Al dat soort activiteiten dragen ertoe bij dat jij je met je engel verbindt. En dat omgekeerd, je engel ook weer toegang heeft tot jou en je zo verder kan helpen op je weg.

Wederzijds geven

Het is duidelijk: door je bewust te zijn van je engel, de lotsverbondenheid die je met elkaar hebt en wat dat voor beide kanten betekent, geef je je niet alleen jezelf, maar ook je engel een groot geschenk.

© Esoterisch Christendom 2024